Családsegítés

 

1993. évi III. törvény 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

……

 (4) A családsegítés keretében biztosítani kell

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Gyermekjóléti Szolgálat

Egy olyan alapellátási szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében feladataim közé tartozik:

 • a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, nevelési, stb. problémák esetén)
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer kiépítése és működtetése
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, azok megoldására javaslat készítése
 • hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • javaslatkészítés a gyermek családból történő kiemelésére
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét
 • meghallgatja a gyermek panaszát, annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést
 • gondozási-nevelési tervet készít
 • környezettanulmányt készít felkérésre
 • A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési-szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Gondozás:

 • az alapellátás keretében gondozott családok havi látogatása, szükség esetén havi több alkalommal is  fogadóórák megtartása
 • feltárt problémák megbeszélése, tanácsadás
 • tájékoztatás kötelességekről, jogokról, támogatásokról
 • hivatalos ügyintézésben való segítségadás
 • kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása
 • közvetítés más intézmények, szakemberek felé

 

 

Ügyfélfogadást Bodrogon a Polgármesteri Hivatalban

Családgondozó: Madarászné Nagy Ágnes

Ügyfélfogadás: Szerda 8:30 - 14:00