Rólunk

Elhelyezkedése:

Bodrog történelmi emlékhelyeket őrző falu, melyet Budapestről Fonyód–Balatonboglár felől, valamint Marcali irányából, illetve a megyeszékhely; Kaposvár felől lehet megközelíteni.  A település Belső-Somogy és Külső-Somogy határán helyezkedik el a 6706. sz. Hetes–Osztopán közti kisforgalmi összekötő út mentén. Rendezett, nyugodt kisközség. Az észak-déli irányban hosszan elnyúló település főutcájából három rövidebb utca nyílik. Lakosainak száma jelenleg 440 fő.

Története:

Több, egykoron lakott települések egyesítése a mostani Bodrog falu. Az anyaközséghez tartozik az egykor önálló Bő (Bew, Beu, mely az évszázadok alatt a helyi szóhasználatban csak Bű) és az egykoron lakott Hidegér is. Bő most is lakott, megkülönböztetnek Alsó- és Felső-Bőt az itt élők. A vidék ősidők óta lakott. A falu alsó-bői része történelmi emlékhelyek nyomait őrzi. A település egykori központi Török-dombján a Pogányvölgyi-vízfolyás mellett téglamonostor, és románkori templom maradványai kerültek felszínre, valamint egy szentély melyet a rómaiak használhattak, ahol villát (birtokközpontot) létesítettek. A X. század első felében gyepvas kitermelés és feldolgozás is folyt. A régészeti lelőhely, a későbbi nemzetségi központ az Anonymus által említett Veszprémet is megszálló Ölbő vezérhez köthető. Ezt feltételezi a Somogy Megyei Múzeum 1979-1999 között végzett régészeti feltáró munkája, melyet Dr. Magyar Kálmán vezetett. 1999. március 14-én került elő az európai viszonylatban is rendkívülinek számító rovásírásos agyagfúvóka darabja.

A honfoglalók és utódaik a nevükkel vették birtokukba a településeket. Ezen a vidéken éltek a Bő-nemzetség leszármazottai, s így őrizheti e terület a Bő nevet. Bodrog (BOTROK, BODROK) a lankás, bodros szóból alakult ki, melynek utolsó betűje a XIX. század folyamán elírás eredményeképpen lett „g”. Az észak-dél irányban hosszan elnyúló falu déli része az ősi Bodrog – melyet a helyiek Kis-Bodrognak is neveznek(tek) – okleveles említésének dátuma 1313. Az ősi Bodrog 1449-ben a Bő nemzetség birtoka, 1512-ben vétel útján lett az osztopáni Perneszy Imréé. Keleti irányban található Alsó-Bő (az ősi Bő), melynek oklevelét 1229-ben említik forrásaink. Az 1726-os tizedjegyzékben pusztaként szerepel BOTROK neve. Bőt nem említi az irat. Bottka Antal – Bodrog birtokosa és a vármegye főügyésze – birtokából telket ad iskolaépületnek. 1871 után szerveződik meg az iskoláztatás, mely római katolikus jellegű. Az 1860-as évek elején Felső-Bőn megépül a Pongrácz kúria, amit a helyiek kastélynak hívtak. 1870 körül Bodrog községhez csatoltatott Alsó-Bő, és még két kis lélekszámú puszta: Felső- Bő és Hidegér. A XX. század első éveiben a kastélyhoz tartozó birtok gazdálkodása tönkrement. Az alsó-bői birtokra (amely a nyugati irányban található Hidegér egy részét is magában foglalta) tulajdonos halála után, 1904-ben az örökösök nem tartottak igényt. A történtek után mindkét nagybirtokot kiparcellázták. Így kezdődött meg a puszták nagyobb méretű benépesedése, mely nagyban hozzájárult Bodrog község lélekszámának növekedéséhez. 1937-ben 775 lakos élt már itt, 1960-ban pedig elérte a 865 főt 1928 és 1930 között a megnövekedett tanulólétszám, a régi iskola épületének és higiéniájának romlása, ill. az elérhetőség tette indokolttá egy új iskola megépítését a falu centrumában. 1934-ben szilárd burkolatú út készült a falu egy részén. Ez az útszakasz része a Hetest Osztopánnal összekötő 6706. számú kisforgalmi összekötő útnak. A befejezése 1975-ben valósult meg. 1961-ben villamosították a községet. A hetvenes évektől a falu szegényebb lett az iskolák körzetesítésével az intézményünk és a Termelőszövetkezet is átköltözött a szomszédos Osztopánba. 1980-as évek elején egészséges ivóvízhálózat kiépítésére került sor. A 90-es évek az önkormányzatiság megjelenése, ami a falu életébe lendülést hozott. Bodrog község körjegyzőséget hozott létre Osztopánnal. A község 1990-ben gázszolgáltatásba is bekapcsolódott, és a lakóházak gázellátását biztosította.

Napjaink:

Az önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragadott, hogy települése fejlődjön. Pályázatok útján sok dolog valósulhatott meg a községben. Ezek között szerepelt a buszvárók és öblök kialakítása, a járdák kiépítése a fő utca nagy szakaszán, a parkok létesítése, melyek esztétikusabbá tették közterületeinket. Megújult a kultúrház is, mely átadása komfortos környezetben ad otthont kisebb nagyobb rendezvénynek. A temető ravatalozója is megújult pályázat keretében és új arculatot kapott bejárata is. Továbbá átépítésre került az orvosi rendelő. Egy nagyobb váróterem és orvosi helyiség, védőnői rendelő várja a betegeket. Egészségügyi szolgáltatás a mezőcsokonyai körzethez tartozunk évtizedek óta. A faluban működnek kisebb-nagyobb vállalkozások, de munkalehetőség nagyon kevés. A két legnagyobb munkaadó az Önkormányzat, amely közhasznú és közcélú programokkal próbálja enyhíteni a munkanélküliség miatt kialakult helyzetet és a Jó az Úr Baptista Gyülekezet. Akinek lehetősége van rá, bejár Kaposvárra dolgozni. Elfogadható autóbusz közlekedés köti össze a falut a megyeszékhellyel. A falu lakosságának ötvennyolc százalékát teszik ki az aktívkorúak. A 21%-ot  pedig az inaktív és 21%-ot kiskorú személyek. A munkanélküliek száma 15% körül mozog. Somogyjádi székhelyű Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulása biztosítja községünkben a szociális étkeztetést, a házi és a jelzőrendszeres segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot. 1985-ben a Menedék Alapítvány vásárolta meg az egykori Pongrácz kúriát, melyet utolsó tulajdonosa, Dr. Nádasdi Sárközi Béláné után helyben Sárközi kastélynak hívnak. A Menedék Alapítvány rászoruló emberek megsegítésére létrejött belföldi keresztyén missziós szervezet. Szolgálataiban (az ifjúságmentéssel párhuzamosan) fontos helyet kapott az elhagyott, a családjaikból kitaszított gyermekek megsegítése, vagyis a prevenció. A nemesi kúria felújítása során négy szolgálati lakást alakítottak ki nevelőcsaládok számára. Ebbe a Védett Otthonba 1989-től kezdve folyamatosan költözhettek olyan keresztyén nevelőcsaládok, akik állami gondoskodásból több gyermeket fogadtak magukhoz vérszerinti gyermekeik mellé Az alapítvány a  nevelőcsaládok munkájának támogatására hozta létre, alapította 1989-ben az ország első keresztyén óvodáját a kastélyban. Néhány év elteltével, 1994 szeptemberében a Bölcsesség Kezdete Általános Iskola nyitotta meg kapuit 1-4 évfolyammal.1995-ben kezdte meg működését a kiválóra minősített Zeneiskola. 1996-ban az általános iskolában már 6 évfolyam kezdte a tanévet.  A fokozatosan növekvő létszám miatt a falu iskolaépületét bérelték, több mint egy évtizedig. 2003-tól 8 évfolyamosra növekedett az általános iskola. Közben kezdődött meg a Bodrogi Oktatási Központ építése, melyet fokozatosan, 2008-tól vettek birtokba. Az épület központi részében helyet kapott a Baptista Gyülekezet, illetve az intézmény konyhája, mely ellátja a falu szociális étkeztetését is. Az  Intézmény ma már  a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet visel. Székhelyén, Bodrogon az egycsoportos óvoda létszáma jelenleg 26 fő, az általános iskolában  123 fő tanul a 8 évfolyamon, a zeneiskola- melyben jelenleg fa- és rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismereti, kamarazene tanszak működik- létszáma 80 fő. 2011. szeptemberétől az intézmény tagintézménye lett a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola és Óvoda. Ahol 63 általános iskolással és 32 óvodással kezdődött az idei tanév. 2012. szeptemberében kaposvári óvodai telephellyel bővült az Intézmény, teljes kihasználtsággal - 25 fővel – működik. Az Intézmény családias légkörű, keresztyén értékekre épülő nevelési rendszerében különleges figyelmet fordítanak a gyermekek lelki fejlődésének elősegítésére. Felekezettől függetlenül tanítják a Biblia igazságait, a tanárok életpéldájával megerősítve azt. Az intézmény kezdettől nyitott a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására, fejlesztésére, 2010-től autista gyermekek tanítására is. Gyógypedagógusok, logopédus biztosítják a gyermekek tervszerű fejlesztését. A diákok közel 70%-a bejáró (Kaposvár, környékbeli falvak), szállításukról iskolabuszok gondoskodnak. A fenntartási jogokat 2008. szeptember 1-től a Menedék Alapítvány átadta a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezetnek. Az intézmény azóta is az eredeti alapítói szándékok és célok szerint működik tovább. Oktatási intézmény tagja az ACSI-nak (Association of Christian Schools International - a Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetségének). Az ACSI egy nemzetközi szervezet, mely világszerte segíti a keresztyén oktatást.

Templom

A falunak évszázadok óta nem volt katolikus temploma. A katolikus hívek az istentiszteleteiket évtizedek óta egy teremben tartották, amely az önkormányzat tulajdonában volt. A hívek a hitük gyakorlására méltó helyet szeretettek volna teremteni, ezért elhatározták, hogy új templomot építenek. Ezzel a közösség régi álma válhatott valóra, Bodrognak is lesz temploma, mint a környezetünkben található falvaknak. Ez nemcsak egy templom, hanem méltó színtere a Bodrogon élő keresztény emberek közösségi életének. 2003-ban újjáalakult a Bodrogi Katolikus Egyházközség vezetősége, mely felmérte a lehetőségeket, és határozatot hozott a templom építésére. Bodrog Község Önkormányzata ingyen az egyházközség tulajdonába adta azt a területet, ahol a templom felépülhetett. A templom építéséhez nem volt elegendő anyagi fedezet, ezért 2004-ben létrehozták a Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítványt. Az egyházközség vezetősége mindent megtett azért, hogy a forrásokat előteremtse. A községben adományok gyűjtését kezdtük el, a hívek lehetőségeik szerint anyagiakkal, és munkájukkal segítették a megvalósulást. Németországból jelentős pénzösszeggel támogatták a kezdeményezést. A terveket Marton Ákos építész készítette. 2005. szeptember 18-án a „Bodrogi Búcsú” alkalmából Balás Béla Megyéspüspök ünnepélyes keretek között lerakta az új templom alapkövét, az ünnepségre Bodrogról elszármazottak is meghívást kaptak. Az anyagi források 2/3-ad részét a Püspökség biztosította, 1/3-ad részét az alapítvány gyűjtötte. Úr segítségével, és öt év kemény munkájával elkészülhetett szép templomunk. 2010. szeptember 12-én a „BODROGI BÚCSÚ” napján szentelte fel Nagy Vendel Gazdasági Helynök Úr.

 

IKSZT

Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér kialakítására nyertünk pályázatot. Az Európai Unió és a Magyarország Köztársaság Kormánya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására 45.808.184 Ft nettótámogatást nyújtott Bodrog Község Önkormányzatának. Az önkormányzat önereje az áfa 9.251.000 Ft, amelyre hitelt vett fel. Az intézmény ünnepélyes átadása 2011. október 7.- én történt meg. Működése keretében számos dologban segíti a falu közösségének fejlődését. Ezek között szerepel a helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működéséhez, ifjúsági és közösségi programok szervezése, közművelődési rendezvények szervezése. Továbbá a lakosság és a vállalkozók információhoz való hozzájutásának segítése, olvasósarok működtetése, közösségi internet hozzáférés biztosítása.

Szabadidős élet

Hagyományteremtő rendezvény a március 15-i Nemzeti vacsora, és az augusztusi falunap, a Karácsonyi koncert, játszóházak. Sportolásra a helyi labdarúgó csapat kínál lehetőséget. Edzőtermi programokra a régi iskolaépületben van lehetősége a sportolni vágyóknak. A községben 1997 óta kéthavonta megjelenő Bodrogi Hírmondó tájékoztat a faluban történt fontosabb eseményekről. A lapot az Önkormányzat és az IKSZT  adja ki közösen. A község közösségi életének a szervezésében hűséges támogatóink vannak, akik mindenben segítik az önkormányzat munkáját és a saját terveik végrehajtásában is következetesek és kitartóak. Civil szerveződések működnek ilyen kis létszámú településen, mert felismerték, hogy jövőjük és mindennapjaik irányításában szervesen részt kell vállalniuk, mert csak így tudunk élhető vidéki életet teremteni. Alapítványaink: Bodrog Község Egészséges Ifjúságáért Közalapítvány,Sport Szabadidő Klultúrális és Ifjusági Egyesület Bodrog Katolikus Templomáért Közalapítvány, Menedék Alapítvány.  Ilyen összetartó és egymásért tenni tudó községet kívánok Magyarország minden településének!